Thông tin thủy văn - nguồn nước
Ứng dụng thành công mô hình WEAP để dự báo tài nguyên nước mặt và cân bằng nước cho thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030
Đây là kết quả của Đề tài cấp thành phố “ Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng” do TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên làm chủ nhiệm
Tác động của các công trình hồ, đập đối với dòng chảy trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Ngoài những tác động tích cực, không thể phủ nhận của hệ thống các công trình hồ chứa và đập dâng cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên lưu vực sông thì nó luôn tiềm ẩn các tác động tiêu cực tới dòng chảy hạ lưu cũng như sinh thái lưu vực sông.
Tăng ứng dụng công nghệ để tiết kiệm nước
Nước là tài nguyên sẵn có, nhiều, nhưng không vô tận, do đó cần được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả. Ứng dụng công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng để tiết kiệm nước trong khi vẫn phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ. Đây là những khuyến nghị của các chuyên gia, nhà khoa học đưa ra tại một hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức gần đây.
Kết quả nghiên cứu tính toán mưa lớn nhất khả năng (PMP) cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu phương pháp thống kê của Hershfield để ước tính lượng mưa lớn nhất khả năng cho lưu vực Vu Gia - Thu Bồn. Ưu điểm của phương pháp này cho kết quả tính toán nhanh, hợp lý khi có các phân tích phù hợp với điều kiện khí hậu của từng lưu vực.
Hãy bảo vệ nguồn nước tốt hơn !
Ngày Nước thế giới lần đầu tiên được chính thức đề xuất tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc năm 1992 về Môi trường và Phát triển tại Rio de Janerio ( Brasil) trong Chương trình nghị sự 21. Và đầu năm 1993, Nghị quyết bắt đầu được các nước cam kết thực hiện và cho đến nay đã được chính quyền và nhân dân các nước thể hiện sự ủng hộ càng tăng.
• Ki