Xem tin tức
IV. Thông tin công bố định kỳ
Người đăng: Quản trị viên .Ngày đăng: 28/05/2015 09:08 .Lượt xem: 1508 lượt.
THÔNG TIN CÔNG BỐ NĂM 2021:
1. Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất 05 năm giai đoạn 2021-2025:
 Chien luoc phat trien va ke hoach san xuat 05 nam (2021-2025).pdf
2. Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020:
Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020.PDF
3. Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2020:
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020.PDF
4. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020:
Báo cáo kiểm toán năm 2020.PDF
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 - Đã được kiểm toán.pdfTHÔNG TIN CÔNG BỐ NĂM 2020:
1. Chiến lược và kế hoạch sản xuất năm 2020:
Quyet dinh so 1698 Phe duyet chien luoc phat trien.PDF
Quyết định phê duyệt kế hoạch diện tích năm 2020.PDF
Quyết định phê duyệt dự toán đặt hàng năm 2020.pdf
2. Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019:
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019.PDF
3. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019:
Bao cao tinh hinh thuc hien sap xep doi moi DN nam 2019.PDF
4. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019:
Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán).pdf
Báo cáo tài chính năm 2019 (Kiểm toán).PDF
5. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2019 và ba năm (2016-2018):
- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2019 và ba năm từ 2016 đến năm 2018.PDF
6. 

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019: 

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019.PDF
7. B

áo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019:

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019.PDF
8. Báo cáo quyết toán tài chính 06 tháng đầu năm 2020:
Báo cáo Quyết toán tài chính 06 tháng đầu năm 2020.pdf

THÔNG TIN CÔNG BỐ NĂM 2019:
1. Chiến lược và kế hoạch sản xuất năm 2019:
Quyet dinh so 1698 Phe duyet chien luoc phat trien.PDF
 - Quyet dinh phe duyet ke hoach dien tich dat SXNN 2019.PDF
2. Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018:
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng 2018.PDF
3. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018:
- Báo cáo tình hình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp 2018.PDF
4. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018:
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.PDF
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 (Kiểm toán).PDF
5. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2018 và ba năm (2015-2017):
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018 và 03 năm gần nhất (2015-2017).PDF
6. 

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018:

 
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 2018.PDF
7. 

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018:

 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2018.PDF
8. Báo cáo quyết toán tài chính 06 tháng đầu năm 2019:
Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2019.PDF


THÔNG TIN CÔNG BỐ NĂM 2018:
1. Chiến lược và kế hoạch sản xuất năm 2018:
Quyet dinh so 1698 Phe duyet chien luoc phat trien va ke hoach san xuat.PDF
QD Phe duyet dien tich mien, ho tro gia san pham DV cong ich thuy loi 2018.PDF
Quyet dinh phe duyet ke hoach dat hang 2018.pdf
2. Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017:
Báo cáo 346-2018-CT Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2017.PDF
Báo cáo 347-2018-CT Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2017.PDF
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017.PDF
3. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017:
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017.PDF
4. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017:
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).PDF
5. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2017 và ba năm (2014-2016):
Báo cáo 956-Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2017 và ba năm từ 2014 đến 2016.PDF
6. 

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017:


Báo cáo 957-Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017.PDF
7. 

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017:


Báo cáo 958- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017.PDF
8. Báo cáo quyết toán tài chính 06 tháng đầu năm 2018:
Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2018.pdf
9. Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017:
 Quyet dinh phe duyet bao cao tai chinh nam 2017.PDF

THÔNG TIN CÔNG BỐ NĂM 2017:
1. Kế hoạch sản xuất năm 2017:
QD Phê duyệt kế hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp được miễn thu thuỷ lợi phí năm 2017.PDF
Thong bao so 05-TB-SNN&PTNT Dien tich dat SXNN duoc mien thu thuy loi phi 2017.pdf
Quyet dinh so 1698 Phe duyet chien luoc phat trien va Ke hoach san xuat.PDF
QĐ 3370-2017-Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của Người quản lý.PDF
2. T

ình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm 2016:

Bao cao tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nam 2016.PDF
3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán):
Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán - Công bố thông tin).PDF
4. Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016:
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016.PDF
Bao cao tien luong tien thuong nam2016 (Cong_bo_thong_tin).PDF
Bao cao xac dinh tien luong nam 2016 cua NLĐ (Cong_bo_thong_tin).PDF
BC tien luong thu lao BQ nam_2016 cua NQL doanh_nghiep (Cong_bo_thong_tin).PDF
5. Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của doanh nghiệp:
Quyet dinh so 1698 Phe duyet chien luoc phat trien.PDF
6. Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016
Bao_cao_danh_gia_hieu_qua_va_xep_loai_doanh_nghiep_2016.PDF
7. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2016 và 03 năm (2013- 2015)
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2016 và 03 năm (2013-2015).PDF
8. 

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016


Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016.PDF
9. 

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016


Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016.PDF
10. Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2017.PDF


THÔNG TIN CÔNG BỐ NĂM 2016:
1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp:
    Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015.PDF

2. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:
    Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015.PDF
3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:
    Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015.PDF
4. Báo cáo kiểm toán quyết toán tài chính năm 2015:
    Báo cáo kiểm toán năm 2015.PDF
5. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh năm 2015 và ba năm gần nhất:
    Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2015 và ba năm gần nhất.PDF
6. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội:
    Báo cáo thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015.PDF
7. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:
    Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015.PDF
8. Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2016:
    Báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2016.PDF
9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
    - Thông báo số 3022-Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty thủy lợi Quảng Nam.PDF
    - Quyết định sô 3704- Ho tro kinh phi cho Cty thuy loi Quang Nam.PDF
    - QĐ 4863 Phê duyệt kế hoạch diện tích đất SXNN được miễn thu thủy lợi phí năm 2016.PDF


THÔNG TIN CÔNG BỐ NĂM 2015:
1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính quý I năm 2015 và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015: Báo cáo số 746.PDF
2.Báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm.pdf
3.Báo cáo quyết toán tài chính 2014.PDF
4.Báo cáo kiểm toán 2014.PDF
5.Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp.PDF
[Trở về]
Các tin mới hơn:
III. Quản lý doanh nghiệp
II. Điều lệ doanh nghiệp
I. Thông tin doanh nghiệp
Các tin cũ hơn:
V. Thông tin công bố bất thường
 

 • Hình ảnh Hội thi tìm hiểu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2015

 • Hình ảnh Hội thi tìm hiểu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2015

 • Hình ảnh Hội thi tìm hiểu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2015

 • Hình ảnh Hội thi tìm hiểu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2015

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2014-2017

 • Hình ảnh CBCNV Công ty viếng Bác tại Lăng Chủ tịch HCM

 • Hội nghị đối thoại trực tiếp đại diện NLĐ tại nơi làm việc năm 2014

 • Hội nghị đối thoại trực tiếp đại diện NLĐ tại nơi làm việc năm 2014

 • Hội nghị đối thoại trực tiếp đại diện NLĐ tại nơi làm việc năm 2014

 • Hội nghị đối thoại trực tiếp đại diện NLĐ tại nơi làm việc năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Tham gia Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • Tham gia giải cầu lông hưởng ứng tháng công nhân năm 2014

 • Hình ảnh gặp mặt CBCNV ngày Phụ nữ Việt Nam

 • Hình ảnh dâng hương nhân ngày 27/7 tại nghĩa trang thành phố Tam Kỳ

 • Hình ảnh một số CBCNV Công ty

 • Lãnh đạo Công ty thăm và tặng quà Mẹ VNAH nhân ngày 27/7

 • Trao Bằng khen cho Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền

 • Lễ ra quân đầu xuân Quý Tỵ chống hạn, nhiễm mặn năm 2013
    
Text/HTML
Thống kê truy cập

Bản quyền thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
Địa chỉ: Số 03 Trần Hưng Đạo - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3852 685 Fax: (0235) 3852 690
Email : imcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)