Xem tin tức
Dự thảo Dự án Luật Thủy lợi
Người đăng: Quản trị viên .Ngày đăng: 21/03/2015 17:30 .Lượt xem: 2040 lượt.
Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự án Luật Thủy lợi. Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT – đơn vị chủ trì soạn thảo xin giới thiệu về dự thảo Dự án Luật Thủy lợi.
Sự cần thiết ban hành Luật Thủy lợi
Thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 4/4/2001 và các luật, pháp lệnh có liên quan, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành khá nhiều các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến nay sau gần 20 năm thực hiện kể từ khi Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 31/8/1994 được ban hành, Pháp lệnh đã cơ bản đi vào trong cuộc sống, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cộng đồng đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi từ đó đã có ý thức chấp hành pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; công tác kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện góp phần phát triển kinh tế-xã hội.
Tuy nhiên, trong quá trình thi hành Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy lợi đã phát sinh một số bất cập sau đây:
Thứ nhất, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi chỉ quy định áp dụng đối với công trình đã xây dựng và được đưa vào khai thác. Thực tế Pháp lệnh mới chỉ điều chỉnh một nội dung, nhưng hoạt động về lĩnh vực thủy lợi có rất nhiều nội dung cần phải điều chỉnh bằng pháp luật. 
Thứ hai, các Luật như: Luật Đê điều năm 2006 là luật chuyên ngành về lĩnh vực đê điều mà đê điều là công trình thủy lợi đặc thù có nhiệm vụ ngăn nước lũ, nước biển dâng, luật này chỉ quy định áp dụng đối với các tuyến sông, tuyến bờ biển có đê. Các tuyến sông, tuyến bờ biển, hải đảo chưa có đê hoặc không thể xây dựng đê thì luật này không điều chỉnh, Luật Tài nguyên nước năm 2012 có đề cập đến một số nội dung liên quan đến phòng, chống tác hại do nước gây ra, nhưng không có nội dung liên quan đến lĩnh vực thủy lợi. 
Thứ ba, một số hoạt động về lĩnh vực thủy lợi như chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trong đó có nước sạch nông thôn, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đều chưa được điều chỉnh ở các văn bản pháp luật.
Thứ tư, nguồn lực để phát triển thủy lợi hiện chủ yếu do nhà nước đầu tư, trong bối cảnh kinh tế khó khăn sẽ là trở lực lớn, chưa có quy định về huy động nguồn lực của xã hội theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 
Thứ năm, chưa có quy định thống nhất về mô hình tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi. 
Thứ sáu, chưa quy định quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động về thủy lợi.
Thứ bảy, nguyên tắc xác định giá nước đối với các đối tượng sử dụng sản phẩm, dịch vụ từ công trình thủy lợi; trách nhiệm tài chính của tố chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi chưa được quy định trong pháp luật. 
Thứ tám, một số quan điểm chỉ đạo về phát triển thủy lợi đã được ghi trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X và XI, Nghị quyết số 26 NQ/TƯ ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa X về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Nhiệm vụ phát triển thủy lợi cũng đã được ghi nhận trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung và phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 chưa được thể hiện trong các văn bản pháp luật.
Để khắc phục được các bất cập nêu trên; đồng thời, nhằm thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng trong các Văn kiện Đại hội đại biểu đảng toàn quốc Khóa X, khóa XI về phát triển thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, việc xây dựng để ban hành Luật Thủy lợi là thực sự cần thiết.
Dự thảo Luật Thủy lợi gồm có 8 Chương, 67 Điều được bố cục như sau:
Chương I. Những quy định chung, gồm 8 điều, từ Điều 1 đến Điều 8 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; những nguyên tắc trong hoạt động về thủy lợi; chính sách; khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế về thủy lợi; các hành vi bị cấm.
Chương II.  Điều tra cơ bản, Chiến lược, Quy hoạch thủy lợi, gồm 7 điều, từ Điều 9 đến Điều 15, quy định về điều tra cơ bản, chiến lược và quy hoạch thủy lợi.
Chương III. Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, gồm 5 điều, từ Điều 16 đến Điều 20 quy định về đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.
Chương IV. Quản lý khai thác công trình thủy lợi, gồm 3 Mục từ 1 đến 3 với 26 điều, từ Điều 21 đến Điều 46 , quy định tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi; quản lý vận hành công trình thủy lợi; tài chính trong quản lý khai thác công trình thủy lợi.
Chương V. Bảo vệ công trình thủy lợi gồm 8 điều, từ Điều 47 đến Điều 54 quy định về phạm vi bảo vệ; trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang thoát lũ; quản lý các hoạt động liên quan đến thoát lũ, chỉnh trị sông, phòng, chống sạt, lở bờ, bãi; các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải có phép; thay đổi quy mô, mục đích sử dụng công trình thủy lợi; bồi thường công trình thủy lợi hiện có trên đất khi thay đổi mục đích sử dụng và xử lý công trình thủy lợi hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Chương VI quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động về thủy lợi gồm 8 điều, từ Điều 55 đến Điều 62, bao gồm quyền, trách nhiệm của cá nhân và cộng đồng dân cư và tổ chức trong hoạt động về thủy lợi; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác công trình thủy lợi và quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vị thủy lợi.
Chương VII Quản lý Nhà nước về thủy lợi, gồm 3 điều, từ Điều 63 đến Điều 65 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các cấp; quy định về xử lý vi phạm, cụ thể:
Chương VIII Điều khoản thi hành, gồm 2 điều, Điều 66 và Điều 67 quy định về thời điểm có hiệu lực của Luật và quy định Chính phủ hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật./.

File dự thảo: Du-thao-Luat thuy loi.doc
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông báo triệu tập đại biểu dự Hội nghị đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc lần thứ 2 năm 2015
Kế hoạch kiểm tra công trình trước mùa mưa lũ năm 2015
Thông báo Khám sức khỏe định kỳ năm 2015
Kế hoạch Tổng kết công tác sản xuất năm 2015 và một số công tác trước tết Bính Thân
Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016 (10/3 Âm lịch)
Thông báo họp giao ban Công ty chuẩn bị cho công tác phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2016
Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác vệ sinh an toàn lao động, PCCN, tình hình thực hiện Nội dung lao động năm 2016
Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2016
Công văn về việc kiểm tra thực địa công trình và góp ý phương án PCLB hồ chứa nước Phú Ninh năm 2016
Thông báo Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Thông báo xả nước thủy lợi phục vụ mùa hè - thu
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Qoffice 2013
UBND tỉnh tổ chức ngày tiếp doanh nghiệp hằng tháng
Triển khai thưc hiện phong trào "2 giữ về An ninh trật tự"
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi
Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh năm 2014
Công văn số 88/CV-PA81 ngày 28/01/2015 của Phòng An ninh kinh tế Công An tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong dịp tết Ất Mùi 2015
Thông báo số 156/TB-CT ngày 06/02/2015 của Công ty về việc nghỉ tết Ất Mùi năm 2015
 

 • Hình ảnh Hội thi tìm hiểu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2015

 • Hình ảnh Hội thi tìm hiểu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2015

 • Hình ảnh Hội thi tìm hiểu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2015

 • Hình ảnh Hội thi tìm hiểu Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2015

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2014 và triển khai công tác PCLB năm 2015-HCN Phú Ninh

 • Đại hội Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2014-2017

 • Hình ảnh CBCNV Công ty viếng Bác tại Lăng Chủ tịch HCM

 • Hội nghị đối thoại trực tiếp đại diện NLĐ tại nơi làm việc năm 2014

 • Hội nghị đối thoại trực tiếp đại diện NLĐ tại nơi làm việc năm 2014

 • Hội nghị đối thoại trực tiếp đại diện NLĐ tại nơi làm việc năm 2014

 • Hội nghị đối thoại trực tiếp đại diện NLĐ tại nơi làm việc năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Chống hạn, chống nhiễm mặn Hè Thu năm 2014

 • Tham gia Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • Tham gia giải cầu lông hưởng ứng tháng công nhân năm 2014

 • Hình ảnh gặp mặt CBCNV ngày Phụ nữ Việt Nam

 • Hình ảnh dâng hương nhân ngày 27/7 tại nghĩa trang thành phố Tam Kỳ

 • Hình ảnh một số CBCNV Công ty

 • Lãnh đạo Công ty thăm và tặng quà Mẹ VNAH nhân ngày 27/7

 • Trao Bằng khen cho Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền

 • Lễ ra quân đầu xuân Quý Tỵ chống hạn, nhiễm mặn năm 2013
    
Text/HTML
Thống kê truy cập

Bản quyền thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam
Địa chỉ: Số 03 Trần Hưng Đạo - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 3852 685 Fax: (0235) 3852 690
Email : imcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)